Programlar

Program Modeli

 • ÜYEP Program Modeli
 • ÜYEP Program Modeli
 • ÜYEP Program Modeli
 • ÜYEP Program Modeli
 • ÜYEP Program Modeli
 • ÜYEP Program Modeli
 • ÜYEP Program Modeli
 • ÜYEP Program Modeli

ÜYEP, akademik, zihinsel ve yaratıcı yetenekleri farklılaştırılmış eğitim hizmetleri gerektiren ilköğretim kademesindeki üstün yetenekli öğrenciler için özel eğitim fırsatları sağlamayı amaçlayan bir eğitim ve rehberlik programıdır.

ÜYEP öğretim programının temelini üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimleri konusunda bilimsel olarak etkililiği araştırılmış müfredat modelleri oluşturmaktadır. Bu modeller şunlardır:

 • Paralel Müfredat Modeli 
 • Maker Müfredat Farklılaştırma Modeli  
 • Müfredat Daraltma Modeli
 • Başarılı Zeka Kuramı davranışsal kazanımları

Adı geçen modellerin yanı sıra üstün zekalı öğrencilerin eğitiminde etkili olan yaratıcı düşünme ve analitik düşünme öğretim teknikleri ÜYEP programlarının farklılaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu tekniklerin bazıları şöyle sıralanabilir:

 • Yaratıcı Problem Çözümü
 • Yaratıcı Zıt Düşünme   
 • Seçici Problem Çözümü
 • Sosyal Bağlamda Aktif Düşünme
 • DISCOVER Problem Matrisi
 • Taba Kritik Düşünme Stratejileri

Dönemlik Ders Saatleri

Güz, Bahar ve Yaz dönemlerine ait ders saatleri

Güz Dönemi

Ekim, Kasım, Aralık

Hafta Sayısı: 10
Ders Saati: 70

Bahar Dönemi

Mart, Nisan, Mayıs

Hafta Sayısı: 8
Ders Saati: 56

Yaz Dönemi

Haziran

Hafta Sayısı: 2
Ders Saati: 60

Program Ücretleri

Öğrencilerin program ücretlerini her dönem başında aşağıdaki banka hesabına yatırmaları ve banka dekontunu ÜYEP Ofisi'ne getirmeleri gerekmektedir. Ücretler, ÜYEP programlarının devam ettiği güz, bahar ve yaz dönemleri için ayrı ayrı yatırılmalıdır.  

2016-2017 Öğretim Yılı Ücretleri

 • Güz Dönemi

  375 TL

 • Bahar Dönemi

  350 TL

 • Yaz Dönemi

  200 TL

Ücretin yatırılacağı hesap bilgileri

T.C. ZİRAAT BANKASI

ŞUBE ADI: Anadolu Üniversitesi / Eskişehir Şubesi

ŞUBE KODU: 1900

IBAN: TR 32000 1001 900 4001 3071 5093

MÜŞTERİ ADI: Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

PARA YATIRAN: Öğrencinin Adı

Dersler

Program kapsamında verilen dersler

İLERİ MATEMATİK

İleri Matematik programının merkezinde, öğrencilerin matematiksel kuramlar ve günlük yaşantı arasında ilişkiler kurması, konuları kavramsal olarak öğrenebilmesi ve bu anlamıyla işlemsel bilginin yanı sıra kavramsal bilgiyi edinebilmesi ve gerçek problem durumları yaratılarak bu problemlerin çözümünde edinilen deneyimin uygulama alanına aktarılması yatmaktadır. Öğrencilerin bireysel ve de gruplar halinde çalışarak çözümü rutin olmayan ve basit algoritma kullanılarak çözülemeyecek matematik problemlerinin çözümlerini gerçekleştirmeleri ve matematik teoremlerinin oluşumunu keşfetmeleri, işlenen konu ile ilgili problemler oluşturmaları sağlanmaktır. Öğrenci sınıf seviyesi konularının yanı sıra üst düzey matematik konularına yer verilmektedir. Matematiksel yaratıcılığın geliştirilmesi için çeşitli problem çözme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Özellikle gerekçelendirme yoluyla matematiksel teoremlerin ispatları yapılmaktadır. Bu yönüyle İleri Matematik programında problem çözerken hem sonuca hem de sürece odaklanılmaktadır.

İleri Matematik programı kapsamında her dönem dört farklı ünite işlenmekte ve her ünitenin ilk saatinde bir öğretim üyesi programın içeriğini zenginleştirmek amacıyla derse eşlik etmektedir. Normal matematik müfredatında yer alan bazı matematik konuları öğrenciler tarafından derinlemesine incelenip araştırılırken, müfredat dışı konularda ayrıca ele alınıp incelenmekte ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için ortamlar yaratılmaktadır. Bu anlamıyla, üstün yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin kolaylıkla anladığı konular çok hızlı geçilmekte, onları zorlayıcı ve güçlük derecesi arttırılmış üst düzeyde matematik konuları daha detaylı olarak ele alınmaktadır. Matematiğin okullarda gösterilmeyen büyüleyici yanları ve matematik dehalarının yaşamlarından kesitler, dokümanlar ve belgeseller, projeler, yarışmalar matematik programının diğer ilginç konuları arasında yer almaktadır. Ayrıca geometri alanı ile ilgili üniteler bilgisayar laboratuvarlarında geometri programları ile işlenmektedir. Aşağıdaki teknikler İleri Matematik programında sık sık kullanılmaktadır.

•          Seçici Problem Çözme Tekniği (SPÇ)  

•          Yaratıcı Problem Çözme Tekniği (YPÇ)

•          DISCOVER Problem Matrisi

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri, fizik, kimya, biyoloji ve ekoloji gibi üst düzey ve ilginç alanları kapsamaktadır. Bilimsel araştırma yöntemleri, hipotez geliştirme, hipotez test etme, veri toplama teknikleri, analitik düşünce ve yaratıcı düşünce gelişimine fen bilimleri programında son derece önem verilmektedir. Fen bilimleri alan dersleri konusuna göre hem zenginleştirilip hem de hızlandırılmaktadır. Öğrenciler fen bilimleri alan derslerinde derinlemesine bireysel araştırmalar yaparak kendi ilgi alanlarında gelişmektedirler. Fen bilimleri, kuramsal öğretilerin yanı sıra öğrenilen kuramların fen ve mühendislik alanlarında proje geliştirmeye ve gerçek yaşam problemlerinin çözümüne yönelik etkinliklerin kullanımını içermektedir.

KİŞİLİK EĞİTİMİ

Kişilik Eğitimi dersinde ağırlıkla, evrensel değerler tema olarak ele alınmaktadır. Bununla birlikte güncel olaylar ile öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da dikkate alınmaktadır. Dersler tartışmalar, örnek olaylar, belgeseller ve uygulamalar yoluyla yapılmaktadır. Karakter eğitimine yönelik olarak teknikler Etik İkilemlerin Çözümü tekniğinden ve Taba stratejilerinden sık sık yararlanılmaktadır.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Endüstriyel tasarım dersi, tasarım problemlerine çözüm üretebilme, tasarımları etkileyen sosyal yapıyı değerlendirme gibi konuların öğrencilere kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla belirlenen bir konu çerçevesinde üç boyutlu bir ürün tasarlanmaktadır. Tasarım sürecinde, endüstriyel tasarım alanında çalışan araştırmacılar desteği ile bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. 

YARATICI YAZIN

Yaratıcı Yazın dersinde öğrenciler, edebi metin türleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu ders kapsamında şiir, masal, hikâye gibi türlerin özellikleri ve örneklerini eleştirel bir bakış açısıyla incelenmektedir. Öğrenciler farklı bakış açılarını ve yaratıcılıklarını kullanarak yeni ürünler oluşturmaktadır. 

İNGİLİZCE

İngilizce programı, okuma- Critical Reading in English- ve yazma-Fluent Speaking in English-olmak üzere iki dersi kapsamaktadır. Bu iki ders, öğrencilerin sosyal olarak dil kullanım bilincini geliştirerek, kendilerini yabancı bir dil içinde akıcı olarak ifade etmelerini hedeflemektedir.  Yabancı dil olarak İngilizcenin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ile öğrencilerin dillerini kişiselleştirmesi, kendine güvenerek, anlamlı ve doğru konuşmalar yapabilmesi, olay ve durumlara farklı bir pencereden bakmayı gerektiren analitik düşünme (kritik düşünme ve eleştirel düşünmeyi içeren)  becerilerini ortaya koyması mümkün olmaktadır

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama; bir amacın ya da düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. ÜYEP kapsamında yürütülen yaratıcı drama dersinin amacı öğrencilerin; eleştirel düşünme, sosyal gelişim ve birlikte çalışma, iletişim, problem çözme, hayal kurma, olayları değerlendirme ve empati kurma gibi becerilerini geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; oyun, doğaçlama, görüşmeler, rol kartları gibi teknikler kullanılmaktadır. 

BİLGİSAYARDA ALGORİTMİK UYGULAMALAR

Bilgisayarda Algoritmik Uygulamalar dersinde, öğrencilere algoritmik düşünme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle algoritma kavramı ele alınıp günlük hayatta karşılaşılabilen algoritma örneklerine ilişkin tartışmalar gerçekleştirilmektedir. Sonrasında, temel algoritmik becerilerin kazandırılması için oldukça yaygın bir şekilde kullanılan Scratch adlı görsel platformun kurulum süreci ve arayüzü uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Ders, değişken kullanımını, şart ifadelerini ve döngü yapılarını gerektiren algoritmik problemlerin Scratch ile çözülmesini içeren uygulamalarla sürmektedir.

YARATICI FOTOĞRAFÇILIK

Yaz programı içerisinde yer alan yaratıcı fotoğrafçılık dersinde, fotoğrafçılığa dair aktarılan bilgiler doğrultusunda uygulamalar yapılması hedeflenmektedir. Fotoğraf makinasının özellikleri ve türleri, ışık, perspektif, kompozisyon gibi temel bilgiler verilmekte; fizyogram ve hareketli çekim gibi tekniklere dair örnekler incelenmektedir. Sonrasında yapılan geziler aracılığıyla kendi ürünlerini yaratmaları ve öğrendikleri tekniklerle fotoğraf çekmeleri sağlanmaktadır.

DİJİTAL ÖYKÜLEME

Özel gereksinimli bireylere sosyal beceriler kazandırmada kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamalardan birisi sosyal öykülerdir. Sosyal öyküler aracılığı ile bireylerin sergilemesi beklenilen sosyal davranışlar bireye özgü hazırlanmış olan öyküler aracılığı ile kazandırılmaya çalışılır. Dijital öyküleme, sosyal öykülerin dijital ortamda hazırlanarak kullanılabilir hale getirmesini içermektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler kendileri ve akran grupları için önem arz eden konulara ilişkin sosyal öyküler hazırlamakta, bu öyküleri derste öğrenmiş oldukları programlar aracılığıyla dijital hale getirmektedirler.

AKIL OYUNLARI TASARIMI

Akıl oyunları zihinsel süreçleri geliştirmede eğlenceli bir araç olarak kullanılmaktadır. Akıl oyunları tasarımı dersinde öğrenciler kendi oyunlarını morfolojik sentez ve özellik listeleme yöntemlerini kullanarak tasarlamaktadır. Ders kapsamında mevcut oyunların içerikleri değiştirilerek, oyunların özellikleri birleştirilerek yeni ürünler ortaya konulmakta ya da hiç var olmayan özelliklere sahip yepyeni bir oyun tasarlanmaktadır.

FELSEFE

Düşünmek, düşündüğünü düşünmek… Günlük basit soruları sorgulayarak hayatı anlamlandırmaya çalışmak... Ders kapmasında, tarihten günümüze düşünürlerin sorguladığı kavramları öğrencilerin de kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve sebep-sonuç ilişkisi kurmaları amaçlanmaktadır. Doğrudan felsefe eğitimi yerine öğrencilerin dikkatlerini çekecek hikayelerin sistematik sorgulama yöntemi ve tartışmaya dayalı Sokrates Yöntemi kullanılarak irdelenmesiyle düşünme becerilerinin gelişimi hedeflenmektedir. 

MİZAH

Mizah Dersi'nde, mizaha yönelik farklı bakış açıları geliştirmek amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde mizahın nasıl ve neden oluştuğu, türleri, neyin mizah sayılıp sayılamayacağı, mizahın hangi durumlarda kullanılabileceği ve mizah unsuru içeren ögeler tanıtılmaktadır.  Derste kullanılan yaratıcı ve eleştirel düşünme etkinlikleri “Evrensel Mizah” ve “Mizahta Tahammül” temaları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu derste kültürel mizaha yönelik bilgiler, mizahta sınır, hoşgörü ve mizahı yerinde kullanabilme konu edilmektedir.

GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

Görsel sanatlar atölyesi dersi sanatsal faaliyetleri oyunlarla keşfetmeyi ve sanatı hayatın parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Doğanın estetik güzelliği ile sanatın beslenmesini amaçlayan bu ders kapsamında doğa ile iç içe etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Etkinliklerde öğrenciler boyalarını, kalemlerini, bedenlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak ortak bir resim oluşturma keyfine varmaktadırlar.