Yaz Enstitüsü - Program İçeriği

Kimya; günlük yaşantımızın her anında bizimle olan bir bilim dalıdır. Temizlik malzemelerinden kozmetiğe, yapı malzemelerinden hayatın temel taşı beslenme ve solunuma, besinlerimizden giysilerimize, yakıtlardan değerli madenlere kadar hemen her şey kimyasal reaksiyonlar ve karışım...

DETAYLAR

Entomoloji; hemen her zaman karşılaştığımız böcekleri inceleyen bilim dalıdır. Böcekler (insecta), hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfını ve yeryüzündeki mevcut hayvan türlerinin 4/5’inden daha fazlasını oluşturmaktadır. Böylesine zengin bir tür çeşitliliğinin olmasın...

DETAYLAR

Reklamlar bulundurdukları metinsel ve görsel ögeler ile sürekli tüketiciler ile iletişime geçmeyi hedeflemektedirler. Günümüzde reklam iletileri altında sunulan mesajlar, ürün bilgisi vermenin yanında tüketiciye/alıcıya farklı mesajlar da aktarmaktadır. Bu ders hem teorik hem de uy...

DETAYLAR

Yaratıcı Yazın dersinde öğrenciler, edebi metin türleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu ders kapsamında şiir, masal, hikâye gibi türlerin özellikleri ve örneklerini eleştirel bir bakış açısıyla incelenmektedir. Öğrenciler farklı bakış açılarını ve yaratıcılıkları...

DETAYLAR

Botanik, bitkileri inceleyen biyolojinin bir alt dalıdır. Botanik; bitkilerin algler ve mantarlarla ilişkilerini, kimyasal özelliklerini, hastalıklarını, üreme ve gelişmelerini inceleyen oldukça geniş kapsamlı disiplinlerden biridir. ÜYEP Yaz Enstitüsü kapsamında açılacak bu derste ...

DETAYLAR

Kavramlarla Mühendislik dersini bir ÜYEP mezunu yürütmektedir. Bu ders kapsamında ÜYEP deneyim aktarımları yapılmakta ve mühendislik çeşitli açılardan ele alınmaktadır. Dersin kapsamını şu sorulara cevap aranacaktır: Zekâ, yaratıcılık ve hayal gücü kavramlarının mühendisl...

DETAYLAR

Günlük hayatımızın her anında, evlerimizde, okullarımızda seramik ürünler görmekte ve kullanmaktayız. Bu derste doğadan elde edilen maddelerin karışımıyla oluşan seramiğin eşya haline dönüşen uzun yolculuğu anlatılacaktır. Ders kapsamında; seramik kili malzemesiyle öğrenc...

DETAYLAR

Animasyon Tarihi ve türleri hakkında sözlü ve görsel bilgiler eşliğinde, üretimi sağlayacağımız animasyon tekniğinin başlangıç çalışmaları yapılacaktır. "12 prensip" adındaki temel kurallar çerçevesinde, her katılımcı kendine özel karakter canlandırmasını uygulayıp e...

DETAYLAR

Mizah Dersi'nde, mizaha yönelik farklı bakış açıları geliştirmek amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde mizahın nasıl ve neden oluştuğu, türleri, neyin mizah sayılıp sayılamayacağı, mizahın hangi durumlarda kullanılabileceği ve mizah unsuru içeren ögeler tanıtılmaktadır. De...

DETAYLAR

İnsanoğlu, her türlü koşulda veya durumda kendisini sanat ile ifade edebilmiştir. İlkel insanların mağara resimlerinden, günümüzün modern gökdelenlerine uzanan geniş bir yelpazede sanat her zaman kendisini göstermiştir. Bu derste sanatın her zaman kalıcılığından yola çıkılar...

DETAYLAR

Rakamlar nasıl ortaya çıktı? Farklı rakamlarla sayılar nasıl ifade edilir? Mısır, Babil ve Roma sayı sistemleri nasıldır ve bu sayı sistemlerinde dört işlem nasıl yapılır? İrrasyonel sayılar nasıl ve kim tarafından keşfedildi? Sıfır sayısı nasıl keşfedildi? Pi sayısını...

DETAYLAR

Yaşamı her yönüyle bir bütün olarak ele alan arkeologlar, bir toplumun beslenme alışkanlıklarını, kullandığı alet teknolojisi, barınma ihtiyacını, gelenekleri, inançları dinsel ve toplumsal düzen ve uygulamalarını kısaca hayat tarzını aydınlatmaya çalışırlar. Tüm bunlar...

DETAYLAR

Yaratıcı drama; bir amacın ya da düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. ÜYEP kapsamında yürütülen yaratıcı drama dersinin amacı öğrencilerin; eleştirel düşünme, sosyal gelişim ve birlikte çalışma, iletişim, probl...

DETAYLAR

Beden perküsyonu olarak da bilinen Beden Müziği, kompozisyon ve koreografinin büyülü bir karışımıdır. Müzik dansın şekillerini ve örüntülerini yaratırken, dans müzikteki sesleri ve ritimleri oluşturur. Böylece müzik “görünür”, dans “işitilir” bir hale gelir. Beden M...

DETAYLAR

Akıl oyunları zihinsel süreçleri geliştirmede eğlenceli bir araç olarak kullanılmaktadır. Akıl oyunları tasarımı dersinde öğrenciler kendi oyunlarını morfolojik sentez ve özellik listeleme yöntemlerini kullanarak tasarlamaktadır. Ders kapsamında mevcut oyunların içerikleri değ...

DETAYLAR

Yaratıcı Tasarım dersi, organik ve inorganik pek çok malzemeyle, üç boyutlu kurgu yapmaya olanak sağlayan bir derstir. Tasarlama, uygulama ve sergileme aşamalarından oluşur. Öğrencilerin özgür, özgün ve yaratıcı anlatım olanaklarıyla kendilerini tanımlayıp ifade edebilecekleri b...

DETAYLAR

Araknoloji; örümcekleri, yalancı akrepleri ve akrepleri inceleyen zoolojinin bir alt dalıdır. Bu ders kapsamında, günlük hayatımızda karşılaştığımız bazen de belgesellerde izlediğimiz örümceklerin şaşırtıcı, karmaşık ve büyüleyici fizyolojileri incelenecektir. Bir örümc...

DETAYLAR

Terim olarak bakıldığında jonglörlük; birden fazla nesneyi aynı anda çevirme sanatıdır. Ülkemizde sadece bir eğlence aracı olarak görülen jonglörlük temelde hem sağ hem sol elin kullanılmasına olanak sağladığı için beynin iki lobunuda çalıştırmaktadır. Ayrıca jonglörl...

DETAYLAR

Bu ders, öğrencilerin sosyal olarak dil kullanım bilincini geliştirerek, kendilerini yabancı bir dil içinde akıcı olarak ifade etmelerini hedeflemektedir. Ders kapsamında yabancı dil olarak İngilizcenin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ile öğrencilerin dillerini kişiselleşt...

DETAYLAR

Astronomi, dünyanın da içinde olduğu güneş, ay, gezegenler, yıldızları inceleyen; bu cisimlerin oluşumlarını, hareket kanunlarını, geçirdikleri değişimleri ve gelecekte meydana gelebilecek olayları ortaya koymaya çalışan bilim dalıdır. Uzay ve gök cisimleri her zaman insanlar...

DETAYLAR

Çocuklar için Girişimcilik dersinin amacı çocuklara girişimciliği öğretmek ve özendirmektir. Girişimcilik, çocukların hayallerini gerçekleştirebilecekleri ve liderlik becerilerini geliştirebilecekleri güzel bir kariyer seçeneğidir. Diğer yandan girişimciler ülke ekonomisine verg...

DETAYLAR

Görsel sanatlar atölyesi dersi sanatsal faaliyetleri oyunlarla keşfetmeyi ve sanatı hayatın parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Doğanın estetik güzelliği ile sanatın beslenmesini amaçlayan bu ders kapsamında doğa ile iç içe etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Etkinliklerde ...

DETAYLAR

Mitoloji; bir halkın, bir devletin kültüründe Tanrıların, kahramanların, insanların yer aldığı ve evrenin yaratılışına dair hikâyeleri barındıran sözlü veya yazılı olarak aktarılmış çalışmalar bütünüdür. Bu derste, Mısır, Sümer, Yunan, Roma gibi antik dönem devletl...

DETAYLAR

Mizah Dersi'nde, mizaha yönelik farklı bakış açıları geliştirmek amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde mizahın nasıl ve neden oluştuğu, türleri, neyin mizah sayılıp sayılamayacağı, mizahın hangi durumlarda kullanılabileceği ve mizah unsuru içeren ögeler tanıtılmaktadır. De...

DETAYLAR

Düşünmek, düşündüğünü düşünmek… Günlük basit soruları sorgulayarak hayatı anlamlandırmaya çalışmak... Ders kapmasında, tarihten günümüze düşünürlerin sorguladığı kavramları öğrencilerin de kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve sebep-sonuç ilişkisi kurma...

DETAYLAR

İnternet çağının hızlı gelişimi web sitelerinin de önemini arttırmaktadır. Bu nedenle iyi bir web sitesi tasarlamakta süreci çok boyutlu olarak değerlendirmeyi gerektirmektedir. Web tasarımı dersinde hem içerik hem de görsel boyut önem kazanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin kend...

DETAYLAR

Sayılar teorisi, tam sayıların özelliklerinin incelendiği bir alandır. Matematiğin en eski alanlarından biri olan bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bu ders kapsamında doğal sayıların inşası, tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, reel sayılar kümesi,...

DETAYLAR

Fizik; maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini, enerji ve kuvvet gibi alanları incelemektedir. Bu ders kapsamında fizik alanında yapılan güncel çalışmalara yer verilecektir. Karakterizasyon (laboratuvar çalışmaları), bilim tarihi, plazma fiziği(laboratuvar çalışmaları), CERN çalı...

DETAYLAR

Fosil Bilimi; dünya üzerindeki eski yaşamları inceleyen, eski yaşamların yaşları veya anatomileri hakkında fikir yürüten, bazen toprağın altındaki bazense kaya parçasındaki hayvan veya bitki kalıntılarından yola çıkarak canlılığı anlamamamızı sağlayan Paleontoloji de denil...

DETAYLAR

Dünya edebiyatını oluşturan edebi geleneklerde ortak temalara odaklanmak, bu gelenekleri dönemlere ve edebi türlere göre karşılaştırmak ve öğrencilerimin edebi eserlere dair farkındalığını sağlamak bu dersin temel amaçları içerisinde yer almaktadır....

DETAYLAR

Eleştiri kavramı ile sinema arasındaki ilişkiye odaklanan Film Eleştirisi dersinde, filmlerin farklı bakış açılarıyla incelenebileceği görüşünden yola çıkılmaktadır. Film eleştirisi alanındaki yaklaşımların ve bu yaklaşımlara kaynaklık eden düşüncelerin ele alındığı...

DETAYLAR

Oyun tasarımı dersi; dijital ortamda çocukların kendi oyunlarını geliştirebilecekleri bir fırsat sunmaktadır. Bu ders sayesinde öğrencilerin analitik, yaratıcı, algoritmik düşünme becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Bu ders oyunu oynayan değil yaratıcılığın sınırlarını ...

DETAYLAR

Adli biyoloji adli araştırmaya destek olan, soruların cevaplarını bulan bir bilim dalıdır. Bu ders kapsamında öğrencilerin adli biyoloji kavramını ve olay yeri incelemesini açıklayabilmeleri hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ders teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir....

DETAYLAR

Yaratıcı fotoğrafçılık dersinde, fotoğrafçılığa dair aktarılan bilgiler doğrultusunda uygulamalar yapılması hedeflenmektedir. Fotoğraf makinasının özellikleri ve türleri, ışık, perspektif, kompozisyon gibi temel bilgiler verilmekte; fizyogram ve hareketli çekim gibi tekniklere...

DETAYLAR

Rol oynama (role playing), öğrencilerin olabildiğince yaratıcı olacakları güvenli bir ortamda, bir role bürünmeleri anlamına gelir. Bu esnada öğrencilerin gerçek dünya ile deneyimlerinin artmasını sağlayarak insanlarla iletişim kurma yetenekleri geliştirilir. Bu dersin amacı dil v...

DETAYLAR

Teknoloji ve inovasyon alanında ön plana çıkan ülkeler arasında yer alan Güney Kore'nin dünya sıralamasında yer alması Korece'nin merak edilen bir dil olmasına sebebiyet vermiştir. Bu ders kapsamında Kore alfabesi olan Hangeul'ın ve temel düzeyde konuşma kalıplarının öğretiminin...

DETAYLAR